วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ข้อ 25-50

ข้อที่ 25.
จากตารางข้างต้น วิธีการใดที่ใช้ถนอมอาหาร และทำให้คุณภาพของอาหารคงไว้ได้น้อยที่สุด
1. วิธีที่ 1
2. วิธีที่ 2
3. วิธีที่ 3
4. วิธีที่ 4

ข้อที่ 26.
จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง
ก. แสงเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางและเดินทางเป็นเส้นตรง
ข. แหล่งกำเนิดแสงในธรรมชาติคือดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ค. แหล่งกำเนิดแสงบางชนิดมีอุปกรณ์บังคับให้แสงเดินทางออกเพียงบางทิศทาง เช่น ไฟฉาย จอโทรทัศน์ และแสงจากแหล่งกำเนิดแสงเหล่านี้เดินทางเป็นเส้นตรงเช่นกัน
1. ก และ ข
2. ข และ ค
3. ก และ ค
4. ก ข และ ค

ข้อที่ 27.
จากภาพข้อใดถูกต้อง
clip_image015_thumb
1. ถ้ามุม 1 เท่ากับ 60 องศา แล้วมุม 2 และมุม 3 จะเท่ากับ 60 องศา
2. ถ้ามุม 2 เท่ากับ 30 องศา แล้วมุม 1 และมุม 4 จะเท่ากับ 30 องศา
3. ถ้ามุม 3 เท่ากับ 60 องศา แล้วมุม 1 และมุม 2 จะเท่ากับ 30 องศา
4. ถ้ามุม 4 เท่ากับ 30 องศา แล้วมุม 2 และมุม 3 จะเท่ากับ 60 องศา

ข้อที่ 28.
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ถ้าเราไปยืนบนดวงจันทร์ จะมองไม่เห็นโลกของเรา เพราะโลกไม่มีแสงสว่างในตัวเอง
ข. เราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้เพราะมีแสงจากวัตถุนั้นๆ เข้าตาเรา
ค. ในคืนเดือนเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ท้องฟ้าโปร่งไร้เมฆหมอกเราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ เพราะแสงจากดวงจันทร์กระทบกับวัตถุต่างๆ แล้วสะท้อนเข้าตาเรา
ง. การที่เรามองเห็นแสงเป็นลำ เพราะ แสงกระทบควันไฟหรือฝุ่นละอองแล้วสะท้อนเข้าตาเรา
1. ก ข
2. ค ง
3. ก ค ง
4. ข ค ง

ข้อที่ 29.
“เสียง” เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง ถ้าวัตถุสั่นด้วยพลังงานมากพอ พลังงานจากการสั่นจะสามารถเดินทางมาถึงหู เราจึงได้ยินเสียง เสียงจากสัตว์บางชนิด เช่น จิ้งหรีด จักจั่น เกิดจากกระบวนการในข้อใด
clip_image016_thumb

ข้อที่ 30.
จากภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
clip_image017_thumb
1. ความหนาแน่นของตัวกลาง A มากกว่าตัวกลาง B และตัวกลาง C
2. ความหนาแน่นของตัวกลาง C มากกว่าตัวกลาง B และตัวกลาง A
3. ความหนาแน่นของตัวกลาง B มากกว่าตัวกลาง A แต่น้อยกว่าตัวกลาง C
4. ความหนาแน่นของตัวกลาง C มากกว่าตัวกลาง B แต่น้อยกว่าตัวกลาง A

ข้อที่ 31.
ขวด 2 ใบ มีขนาดเท่ากันมีน้ำบรรจุดังรูป เมื่อใช้ไม้เคาะข้างขวด ข้อความใดถูกต้อง
clip_image018_thumb

ข้อที่ 32.
ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำชนิดเดียวกันที่พันแท่งโลหะที่ทำจากวัสดุชนิด เดียวกัน ดังภาพ (กำหนดให้เซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในเท่า กัน)
clip_image019_thumb
ภาพใดที่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มมากที่สุด
1. ภาพที่ 1
2. ภาพที่ 2
3. ภาพที่ 3
4. ภาพที่ 4

ข้อที่ 33.
กำหนดหลอดไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้ามีสมบัติเหมือนกันทุกประการ เมื่อต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับเซลล์ไฟฟ้า
ดังภาพ
clip_image020_thumb
จงเรียงลำดับความสว่างของหลอดไฟฟ้าจากน้อยไปมาก
1. หลอดไฟฟ้า ก หลอดไฟฟ้า ค หลอดไฟฟ้า ข
2. หลอดไฟฟ้า ข หลอดไฟฟ้า ค หลอดไฟฟ้า ก
3. หลอดไฟฟ้า ก สว่างเท่ากับหลอดไฟฟ้า ค แต่น้อยกว่าหลอดไฟฟ้า ข
4. หลอดไฟฟ้า ก สว่างเท่ากับหลอดไฟฟ้า ข แต่สว่างน้อยกว่าหลอดไฟฟ้า ค

ข้อที่ 34.
หลอดไฟฟ้าขนาดเท่ากันต่อกับเซลล์ไฟฟ้า ดังภาพ
clip_image021_thumb

ข้อที่ 35.
clip_image022_thumb
เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นลื่น ด้วยขนาดและทิศทางดังแสดงในภาพที่ 1 – 4
ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. ภาพที่ 1 แรงลัพธ์เท่ากับ 1 นิวตัน วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้าย
2. ภาพที่ 2 แรงลัพธ์เท่ากับ 16 นิวตัน วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา
3. ภาพที่ 3 แรงลัพธ์เท่ากับ 0 นิวตัน วัตถุหยุดนิ่ง
4. ภาพที่ 4 แรงลัพธ์เท่ากับ 2 นิวตัน วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา

ข้อที่ 36.
จากข้อมูลที่กำหนดให้ในตาราง กำหนดให้ความดันอากาศที่ระดับน้ำทะเลเท่ากับ 750 มิลลิเมตรปรอท
clip_image023_thumb
ถ้าตำบล ค อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 770 เมตร ค่าความดันอากาศที่ตำบล ค จะมีค่าเป็นกี่มิลลิเมตรปรอท
1. 629
2. 631
3. 673
4. 680

ข้อที่ 37.
ถ้านักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการทำฝนเทียม นักเรียนจะตัดสินใจทำฝนเทียมในสภาพท้องฟ้าที่มีเมฆตามข้อใด
1. เมฆคิวมูลัส
2. เมฆเซอร์รัส
3. เมฆสตราตัส
4. เมฆเซอโรสตราตัส

ข้อที่ 38.
การทดลอง ณ สถานที่ทดลอง A B C และ D เป็นการนำเทอร์มอมิเตอร์มา 2 อัน โดยอันแรกหุ้มด้วยสำลีชุบน้ำ เรียกว่า “กระเปาะเปียก” อีกอันหนึ่งไม่หุ้ม เรียกว่า “กระเปาะแห้ง” จากนั้น นำเทอร์โมมิเตอร์ทั้งคู่ไปวางไว้ในสถานที่ทดลองแต่ละที่ เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที ผู้ทดลองทำการอ่านค่าอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์ทั้งสองอัน ได้ผลดังตารางด้านล่าง แสดงว่าอากาศของสถานที่ทดลองใดมีปริมาณไอน้ำใกล้ปริมาณไอน้ำอิ่มตัวมากที่ สุด
clip_image024_thumb

ข้อที่ 39.
ข้อแตกต่างระหว่างปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่ส่งผลกระทบต่อลมฟ้าอากาศทั่วโลก ในบริเวณต่างๆ เป็นอย่างไร
1. เอลนีโญทำให้บริเวณที่เคยฝนตกชุกจะลดน้อยลง
2. เอลนิโญทำให้บริเวณที่เคยฝนตกมีจำนวนมากขึ้น
3. ลานีญาทำให้บริเวณที่เคยฝนตกจะลดน้อยลง
4. ลานีญาทำให้บริเวณที่เคยฝนตกจะแห้งแล้งมากขึ้น

ข้อที่ 40.
จากตารางข้อมูลการสำรวจลักษณะและโครงสร้างของเนื้อหินในตารางต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม
clip_image025_thumb
หินก้อนใดเป็นหินอัคนีแทรกซอนกับหินแปรตามลำดับ
1. A และ B
2. B และ C
3. C และ D
4. D และ A

ข้อที่ 41.
ความพรุนของหินที่เกิดขึ้นภายหลังภูเขาไฟระเบิดขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
1. ตำแหน่งของรอยแยกบนพื้น
2. อัตราการเย็นตัวของลาวา
3. รูปร่างและความสูงของภูเขาไฟ
4. องค์ประกอบทางเคมีของแมกมา

ข้อที่ 42.
ในวันที่ 22 ธันวาคม ถ้าเราไปยืนที่ขั้วโลกเหนือของโลกจะพบว่า
1. มีแต่กลางคืน
2. มีแต่กลางวัน
3. มีกลางวันยาวเท่าไหร่กลางคืน
4. เห็นตะวันอ้อมข้าว

ข้อที่ 43.
ถ้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ น้ำทะเลขึ้นสูงสุดครั้งต่อไปน้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดวันที่เท่าใด
1. วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2. วันที่ 16 กุมภาพันธ์
3. วันที่ 24 กุมภาพันธ์
4. วันที่ 1 มีนาคม

ข้อที่ 44.
จากรูปต่อไปนี่กลุ่มดาวใดที่สามารถใช้หาทิศเหนือได้ง่ายที่สุด
clip_image026_thumb
ข้อที่ 45.
ถ้ากลุ่มดาวปูและกลุ่มดาวสิงห์โต ปรากฏอยู่ทางขอบฟ้าด้านหนึ่ง ที่ขอบฟ้าด้านตรงข้าม ที่เวลาเดียวกัน จะมีโอกาสเห็นกลุ่มดาวใด
1. กลุ่มดาววัวและกลุ่มดาวคนคู่
2. กลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคนยิงธนู
3. กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำและกลุ่มดาวปลา
4. กลุ่มดาวหญิงพรหมจารีย์และกลุ่มดาวคันชั่ง

ข้อที่ 46.
การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลอดหยดในข้อใดไม่ถูกต้อง
1. เมื่อจะหยดของเหลวให้จับหลอดหยดในแนวดิ่ง
2. ดูดของเหลวให้เต็มหลอดทุกครั้งที่ต้องการใช้
3. นำของเหลวที่เหลือในหลอดไปทิ้ง ไม่นำไปใส่คืนในขวดเดิม
4. บีบจุกยางให้ของเหลวไหลออกครั้งละ 1 หยด อย่างสม่ำเสมอ

ข้อที่ 47.
อุปกรณ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้
ก. ไม้เนื้ออ่อนยาวประมาณ 10 นิ้ว 1 ท่อน
ข. ท่อน้ำพีวีซีขนาดสวมไม้เนื้ออ่อนได้ยาว 1 นิ้ว 1 ท่อ
ค. ยางรัดแบบวง 2 เส้น
ง. ตะขอแบบมีเกลียว 1 อัน
จ. ไม้บรรทัด 1 อัน
ฉ. ปากกาสีเข้ม 1 ด้าม
ช. แอปเปิ้ลน้ำหนัก 1 นิวตัน 3 ลูก
นักเรียนจะสร้างเครื่องมือใดในทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่กำหนดให้
1. ทำเครื่องชั่งสปริงพร้อมสเกล
2. ทำเครื่องชั่งแบบสองแขน
3. ทำคานแบบเบ็ดตกปลา
4. ทำอุปกรณ์ลดแรงเสียดทานของแผ่นไม้

ข้อที่ 48.
ในการทดลองนำน้ำนมรสจืดชนิดหนึ่งจากกล่องที่ขายตามท้องตลาดมาใส่หลอดทดลอง 4 หลอดๆ ละ 2 cm3 จากนั้น นำทุกหลอดไปอุ่นโดยผ่านความร้อนจากน้ำเดือดเป็นเวลา 3 นาที หลังจากนั้น นำหลอดทั้ง 4 หลอดขึ้นมาเติมสารต่างๆ ดังแสดงในตารางด้านล่าง และสังเกตลักษณะของน้ำนมได้ผลดังตาราง จากนั้น นำหลอดทั้ง 4 ไปอุ่นต่ออีก 2 นาที ได้ผลการเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในตาราง
clip_image027_thumb
ในการทดลองนี้ข้อใดเป็นตัวแปรต้น และตัวแปรที่ต้องควบคุม ตามลำดับ
1. ปริมาณความร้อน และ ปริมาณสารที่เติม
2. ชนิดสารที่เติม และปริมาณน้ำนม
3. ความเข้มข้นของสารที่เติม และเวลาที่ใช้
4. ปริมาณสารที่เติม และชนิดของน้ำนม

ข้อที่ 49.
การวิจัยหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการใช้เคียวเฉือนส่วนต่าง ๆ ของต้นปาล์มน้ำมัน มีผลการทดลองดังนี้
clip_image029_thumb
ข้อใดเป็นสรุปผลการทดลอง
1. เคียวที่ควรเลือกไม่ใช้งานคือเคียวที่คมเคียวทำมุม 100 องศา กับด้ามเคียว
2. เคียวที่ด้ามทำมุมกับคมเคียว 100 องศา สามารถตัดเฉือนปาล์มได้ดีที่สุด
3. เคียวที่ด้ามทำมุมกับคมเคียว 100 องศา ทำให้เป็นมุมป้านมาก จึงเหมาะสมในการตัดเฉือนปาล์ม
4. เคียวที่มีด้ามทำมุมกับคมเคียว 100 องศา ตัดเฉือน 30 วินาที ต่อ 1 ก้าน

ข้อที่ 50.
จากการทำการทดลองเพื่อต้องการหาว่าสารละลายจากพืช 2 ชนิด มีความเป็นกรดหรือเบส และนำไฟฟ้าได้หรือไม่ โดยใช้กระดาษลิตมัส และแอมมิเตอร์ที่มีสเกล 0 - 500 mA การบันทึกผลการทดลอง
ในข้อใดถูกต้อง
clip_image030_thumb

1 ความคิดเห็น: