วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อ 1-24

ข้อที่ 1.
เพราะเหตุใดการใส่ทรายอะเบท ในแหล่งที่มีน้ำขัง จึงสามารถกำจัดยุงบางชนิดที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนได้
1. เพราะทรายอะเบททำให้ค่าความเป็นกรด – เบส ของน้ำเปลี่ยนไป ส่งผลให้ยุงชนิดนั้นไม่สามารถวางไข่ได้
2. เพราะทรายอะเบทมีผลทำให้ไข่ของยุงชนิดนั้นแตกสลาย ตัวอ่อนจึงไม่สามารถฟักออกจากไข่ได้
3. เพราะทรายอะเบทมีผลทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อนของยุงชนิดนั้น
4. เพราะทรายอะเบทมีผลต่อตัวอ่อนของยุงชนิดนั้น ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโต

ข้อที่ 2.
ตัวโม่งของลูกน้ำยุงเทียบได้กับวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อในระยะใด
clip_image001
1. A                           
2. B                       
3. C                           
4. D

ข้อที่ 3.
อวัยวะใดในระบบย่อยอาหารที่ไม่ใช่ทางเดินอาหาร แต่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร
1.  ตับ และตับอ่อน
2.  ตับอ่อน และไส้ติ่ง
3.  ไส้ติ่ง และลำไส้ใหญ่
4.  ถุงน้ำดี และลำไส้ตรง

ข้อที่ 4.
การตรวจสอบอาหารหลายชนิด โดยใช้สารละลายเบเนดิกต์ ปรากฏผลดังตารางข้างล่าง
clip_image002
ข้อสรุปใดถูกต้อง
1. อาหาร A เป็นสารจำพวกแป้ง
2. อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลมากที่สุด คือ อาหาร D                
3. อาหารที่ถูกตรวจพบว่ามีน้ำตาล คือ อาหาร B  C  D และ E โดยที่อาหาร B มีปริมาณน้ำตาลมากที่สุด
4. ถ้านำเส้นขนมจีน หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวไปตรวจสอบ จะได้ผลเช่นเดียวกับอาหาร A

ข้อที่ 5.
โครงสร้างของลำไส้เล็กเหมาะสมกับการย่อยและการดูดซึมอาหารอย่างไร
ก. ลำไส้เล็กส่วนต้นมีท่อเชื่อมกับอวัยวะที่ผลิตน้ำย่อยบางชนิด และมีต่อมที่ผลิตน้ำย่อยได้เอง จึงสามารถย่อยสารอาหารให้มีขนาดเล็กที่สุด
ข. มีขนาดเล็กแต่มีความยาวมาก จึงเป็นได้ทั้งบริเวณที่ย่อยอาหารและการดูดซึมอาหาร
ค. ผนังด้านในมีผิวขรุขระจึงสามารถเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมอาหารเข้าสู่เส้นเลือด
ง. เป็นส่วนของทางเดินอาหารที่อยู่ติดกับทวารหนัก จึงดูดซึมวิตามิน เกลือแร่ และน้ำ จากกากอาหารเข้าสู่หลอดเลือด
จ. มีกล้ามเนื้อผนังลำไส้เล็กที่สามารถบีบรัดผลักดันให้อาหารเคลื่อนที่ได้ตลอดลำไส้เล็ก
1. ก ข
2. ก ข ค
3. ก ข ง จ
4. ก ข ค จ

ข้อที่ 6.
ชายหญิงคู่หนึ่งมีผิวสีปกติได้สมรสกัน ทั้งสองมีบุตรคนแรกซึ่งมีลักษณะผิวเผือก โอกาสที่บุตรคนต่อไปของเขาทั้งสองจะมีผิวสีปกติคิดเป็นร้อยละเท่าใด
1. 0                    
2. 25                      
3. 50                   
4. 75

ข้อที่ 7.
ถ้านักเรียนเคี้ยวข้าวไข่เจียวอย่างช้าๆ แล้วจึงกลืน อาหารประเภทแป้งจะยังมีการย่อยต่ออีกหรือไม่ ถ้ามี จะย่อยต่อที่บริเวณใด
1. มี การย่อยแป้งจะเกิดที่บริเวณลำไส้เล็ก
2. มี การย่อยแป้งจะเกิดที่บริเวณทางเดินอาหารทุกส่วน
3. ไม่มี การย่อยแป้งจะเกิดที่บริเวณที่มีน้ำลายภายในปากเท่านั้น
4. ไม่มี แต่มีการดูดซึมสารอาหารที่ได้จากการย่อยแป้งที่บริเวณลำไส้เล็กได้เลย

ข้อที่ 8.
ทิศทางการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดระหว่างหัวใจและอวัยวะต่างๆ ในข้อใดถูกต้อง
clip_image003
1. A                       
2. B
3. C                       
4. D

ข้อที่ 9.
แบคทีเรียชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของวัว แบคทีเรียชนิดนี้ช่วยย่อยเซลลูโลสที่วัวกินเข้าไป และแบคทีเรียจะได้อาหารจากทางเดินอาหารของวัว ความสัมพันธ์ระหว่างวัวกับแบคทีเรียชนิดนี้เป็นความสัมพันธ์ เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตคู่ใด
1. มดดำกับเพลี้ยอ่อน
2. แบคทีเรียในปมรากถั่ว
3. ม้าลายกับนกกระจอกเทศ
4. เฟิร์นข้าหลวงหลังลายบนต้นปาล์

ข้อที่ 10.
ถ้าจัดแบ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็น 3 กลุ่ม ดังแผนภาพด้านล่าง
clip_image004
เกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการจัดแบ่งคือเกณฑ์ใด
1. การมีหรือไม่มีครีบคู่
2. การมีหรือไม่มีปอด
3. จำนวนห้องของหัวใจ
4. การปฏิสนธิภายนอกหรือภายใน

ข้อที่ 11.
เซลล์ที่เกิดจากการปฏิสนธิของโครงสร้าง A และ B ของพืชดอก ดังแสดงในภาพ คืออะไร ตามลำดับ
clip_image005
1. ไซโกต เอนโดสเปิร์ม
2. เอนโดสเปิร์ม ออวุล
3. ออวุล เอมบริโอ
4. เอมบริโอ ไซโกตม

ข้อที่ 12.
จากข้อมูลในตารางของสัตว์ 4 ชนิด ข้อใดจัดลำดับวิวัฒนาการของสัตว์ได้ถูกต้อง
clip_image006
1. ก  > ข  >  ค  > ง
2. ข  > ค  >  ง  > ก
3. ค  > ง  >  ก  > ข
4. ง  > ก  >  ข  > ค

ข้อที่ 13.
จากข้อมูลที่กำหนดให้
สิ่งมีชีวิต ก. ปฏิสนธิภายใน ไข่มีขนาดใหญ่ และมีเปลือกหุ้ม ไข่มีจำนวนน้อย
สิ่งมีชีวิต ข. ปฏิสนธิภายใน ไข่มีขนาดเล็กมาก ไข่ไม่มีเปลือกหุ้ม ปกติตกไข่ครั้งละ 1 เซลล์
สิ่งมีชีวิต ค. ปฏิสนธิภายนอก ไข่มีขนาดเล็ก วางไข่ในน้ำ ไข่มีวุ้นหุ้ม ไข่มีจำนวนมาก
สิ่งมีชีวิต ง. ปฏิสนธิภายนอก ไข่มีขนาดเล็ก วางไข่ในน้ำ ไข่ไม่มีวุ้นหุ้ม ไข่มีจำนวนมาก
กลุ่มสัตว์ในข้อใดตรงกับสิ่งมีชีวิต ก ข ค และ ง ตามลำดับ
1.  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์จำพวกปลา สัตว์จำพวกนก สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก
2.  สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก สัตว์จำพวกปลา  
3.  สัตว์จำพวกปลา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก
4.  สัตว์จำพวกนก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก สัตว์จำพวกปลา

ข้อที่ 14.
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวัฏจักรที่กำหนดให้
clip_image007

ข้อที่ 15.
clip_image008
ข้อที่ 16.
จากตารางแสดงผลการทดสอบน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยงผลไม้ชนิดใด ส่วนผู้ที่เป็นโรคลักปิดลักเปิดควรรับประทานผลไม้ชนิดใด ตามลำดับ
clip_image010
1. ชนิด ก และ ชนิด ค
2. ชนิด ข และ ชนิด ค
3. ชนิด ข และ ชนิด ง
4. ชนิด ค และ ชนิด ง

ข้อที่ 17.
จากการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้
ก. การทำน้ำแข็งแห้ง
ข. การทำไอศกรีมกะทิ
ค. การเติมน้ำแข็งลงในน้ำ
ง. การสูบลมล้อจักรยาน
การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเกิดจากกระบวนการที่ตรงข้ามกัน
1. ก และ ข
2. ข และ ค
3. ค และ ง
4. ก และ ง

ข้อที่ 18.
น้ำทะเลมีส่วนประกอบเป็นน้ำประมาณ 96.5% เกลือประมาณ 2.9% และสารอื่นๆ 0.6% ถ้านำส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำทะเลมาแยกให้เป็นอะตอมของธาตุต่างๆ อยากทราบว่าจะมีจำนวนอะตอมของธาตุใดมากที่สุด
1. ไฮโดรเจน
2. ออกซิเจน
3. โซเดียม
4. คลอรีน

ข้อที่ 19.
การละลายของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศลงในน้ำทะเล จะละลายได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและระดับความเค็มของน้ำทะเลในข้อใด
1. อุณหภูมิสูง ความเค็มมาก
2. อุณหภูมิสูง ความเค็มน้อย
3. อุณหภูมิต่ำ ความเค็มมาก
4. อุณหภูมิต่ำ ความเค็มน้อย

ข้อที่ 20.
สารทุกชนิดในข้อใดที่มีค่าจุดหลอมเหลวคงที่
1. ทองคำ นาก ทองสัมฤทธิ์
2. ทองแดง ทองคำ เงิน
3. เงิน ทองเหลือง ทองแดง
4. ทองสัมฤทธิ์ นาก ทองเหลือง

ข้อที่ 21.
clip_image012

ข้อที่ 22.
ในปัจจุบัน การทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด อาศัยการให้น้ำทะเลผ่าน “เยื่อ” ที่มีสมบัติในการแยกไอออนบวกของโซเดียมและไอออนลบของคลอรีนออกจากน้ำทะเลได้ ทำให้น้ำทะเลที่ผ่านเยื่อดังกล่าวกลายเป็นน้ำจืด อยากทราบว่าเยื่อดังกล่าว น่าจะมีสมบัติคล้ายกับเยื่อในข้อใด
1. เยื่อใบโพธิ์
2. เยื่อหุ้มไข่สด
3. เยื่อกระดาษสา
4. เยื่อกระดาษกรอง

ข้อที่ 23.
ถ้านักเรียนกลุ่มหนึ่ง ต้องการแยกผงกำมะถัน ทรายละเอียด และเกลือป่น ที่ผสมกันอยู่ให้ออกจากกัน นักเรียนควรใช้วิธีแยกตามลำดับขั้นตอนในข้อใด จึงจะเหมาะสมที่สุด โดยได้สารครบทุกชนิด ภายหลังการแยก
1.  ร่อน  >  ละลายน้ำ  >  เผาให้ร้อน  >  กรอง
2.  เผาให้ร้อน >  ละลายน้ำ  >  กรอง  >  ระเหยแห้ง
3.  ละลายน้ำ  >  แยกส่วนที่ลอยน้ำออก  >  กรอง  > ระเหยแห้ง
4.  ละลายน้ำ  >  กรอง  >  นำส่วนที่กรองไปเผาให้ร้อน และนำของเหลวไประเหยแห้ง

ข้อที่ 24.
ข้อมูลต่อไปนี้ ใช้ตอบข้อ 24 - 25
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการถนอมอาหารมีหลายวิธี ดังตัวอย่างในตาราง
clip_image014
อาหารของนักบินอวกาศ ที่นำขึ้นไปสำหรับเป็นเสบียงในช่วงขณะปฏิบัติการบนอวกาศ น่าจะทำตามวิธีใด
1. วิธีที่ 1                   
2. วิธีที่ 2                    
3. วิธีที่ 3                   
4. วิธีที่ 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น