วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ใบงานสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชุดที่ 1

ใบงานที่ ………………เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อ …………………………………………..สกุล………………………….ชั้น………………………..

ระบบย่อยอาหาร

คำสั่ง ………….ให้นักเรียน เขียนชื่ออวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ตรงกับรูปภาพ

 

เกณฑ์การให้คะแนน

ครบถ้วน (3)

ถูกต้อง (3)

เป็นระเบียบ(2)

ตรงต่อเวลา(2)

รวม(10)

ครู

เพื่อน

ตนเอง

รวม

ดาวน์โหลด ใบงานสาระวิทยาศาตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร .Docs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น