วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เอกสารสำหรับครูใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

เอกสารสำหรับครูใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

1. แบบบันทึกความดี
2. แบบกระดาษลายเส้น สำหรับเขียนตอบ
3. แบบคัดลายมือสำหรับนักเรียน
4. เพลงค่ายภาษาอังกฤษ
5.เอกสารการเยี่ยมบ้าน
6.สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน
7.แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
8.แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียน
9.แบบประเมินตนเอง (SDQ) ฉบับนักเรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง
10. แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน
11. วิธีการประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียน
12.แบบวัดแววอัจฉริยะสำหรับนักเรียน
13.แบบสรุปสัดส่วนนักเรียน
14. คู่มือเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ดาวน์โหลดรวมเป็น zip ไฟล์  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น