วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แบบทดสอบออนไลน์สาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของสาร

 

สมบัติของสาร

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องสมบัติของสาร

 

สสาร คือสิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้ หรืออาจหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มีตัวตน ต้องการที่อยู่ สัมผัสได้ อาจมองเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ เช่น อากาศ เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์เรียกสสารที่รู้จักแล้วว่าสาร
   สาร
คือสสารที่ศึกษาค้นคว้าจนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอนซึ่งก็คือเนี้อของสสารนั่นเอง

สสารต่างๆในโลกนี้ตามสภาวะที่เป็นปกติจะมี 3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

  • ของแข็ง (Solid) จะมีรูปร่างและปริมาตรคงตัว ถ้าถูกแรงอัดไม่มากนัก และมีอุณหภูมิค่าหนึ่ง (ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ดินน้ำมัน หากเราไปตากแดด หรือบีบมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปร่างไปได้)
  • ของเหลว (Liquid) จะมีปริมาตรคงตัว และมีรูปทรงตามภาชนะที่บรรจุ ปริมาตรจะลดลงเล็กน้อยเมื่อถูกแรงอัด
  • แก๊ส (Gas) มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงตัว ปริมาตรของแก๊สขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ หากอุณหภูมิหรือความดันเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนแปลงได้แล้ว

 

อ้างอิง

http://pound1983.wordpress.com/room/sci30203-2/fluid/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น